مسابقه مقاله نویسی با هنوان اهمیت حفظ بهداشت محیط زیست ویژه هنر جویان شاخه فنی و حرفه ای و کارد انش بر گزار میگردد ضمن  اطلاع رسانی به دانش آموزان  پوستر رنگی مسابقه  در مدارس  نصب گردد

مقالات باید دارای:

۱- دارای مقدمه و نتیجه گیری باشد

۲- ذکر منابع مورد استفاده

۳-مشخصات کامل هنرجویان

و حداکثر تا تاریخ۹۴/۱/۲۰ به گروه های آموزشی ارسال گردد

 

شیوه نامه مسابقه ویژه هنرجویات

پوستر مسابقه