رفع نواقص کارگاهی رشته های خیاطی ،طراحی دوخت، مدیریت خانواده ، نقشه کشی صنعتی ، نقشه کشی معماری و گرافیک

۷۵۵۸۵_رفع نواقص کارگاهی