بایگانی دسته: بازدید

نمون برگ بازدید سرگروه های بهداشت و ایمنی از هنرستان ها در سال تحصیلی

با سلام و احترام

در راستای اجرایی شدن بند ۳-۱ برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری کشوری بهداشت و ایمنی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ ، مبنی بر لزوم بازدید از وضعیت بهداشت و ایمنی کارگاههای هنرستانهای فنی وحرفه ای و کاردانش، نمون برگ بازدید از هنرستانها در اختیار اداره فنی وحرفه ای و کاردانش، اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه و نیز سرگروه بهداشت و ایمنی استان قرار می گیرد.
نمونه برگهای مذکور در کلیه ی بازدیدهای انجام شده در استان، توسط بازدیدکنندگان محترم اعم از کارشناسان فنی و حرفه ای و کاردانش و سرگروههای آموزشی رشتههای مختلف فنی وحرفه ای و کاردانش تکمیل و یک نسخه از آن نیز در اختیار سرگروه بهداشت و ایمنی آن استان قرار گیرد.

۶۴۴۷۱_ نمون برگ بازدید از هنرستان ها